BNK48 8th Single “High Tension” Handshake

งานจับมือ BNK48 8th Single “High Tension” จะกลับมาอีกครั้ง

  งานจับมือ BNK48 8th Single “High Tension” จะกลับมาอีกครั้ง

  ประกาศ! สำหรับงาน BNK48 8th Single “High Tension” Handshake

  งานจับมือของ BNK48 8th Single “High Tension” จะกลับมาจัดกันอีกครั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 ตุลาคม 2563 นี้ ที่ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Union Mall

  การจัดงานในครั้งนี้ มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน และสมาชิกทุกคนเป็นอย่างสูง ภายใต้การจัดแบบ New Normal โดยรูปแบบของการจัดงาน ได้มีการขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย

  รอบเวลาการจับมือของแต่ละสมาชิก

  ตารางรอบเวลางานจับมือ BNK48 8th Single High Tension Handshake Event

  ตารางรอบเวลางานจับมือ BNK48 8th Single High Tension Handshake Event

  ตารางรอบเวลางานจับมือ BNK48 8th Single High Tension Handshake Event

  ตารางรอบเวลางานจับมือ BNK48 8th Single High Tension Handshake Event

  รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

  BNK48 8th Single "High Tension" Handshake Event

  BNK48 8th Single "High Tension" Handshake Event

  BNK48 8th Single "High Tension" Handshake Event

  BNK48 8th Single “High Tension” Handshake

  BNK48 8th Single “High Tension” Handshake

  BNK48 8th Single “High Tension” Handshake

  BNK48 8th Single “High Tension” Handshake

  BNK48 8th Single “High Tension” Handshake

  BNK48 8th Single “High Tension” Handshake

  #BNK48 #HighTensionTH

  วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
  เวลา 10.00 น. – 22.00 น.

  Hall 1 and Hall 2